Икономически университет - Варна

В своята 95-годишна история Икономически университет - Варна е подготвил над 110 хиляди икономисти, в това число  много чужди граждани от повече от 60 страни. Днес в университета се обучават 13 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани. Икономически университет - Варна е акредитирана образователна и научна институция, сертифицирана по ISO 9001:2008, която  не спира да утвърждава своя авторитет.

Високата оценка (8,46) за институционална акредитация на Икономически университет - Варна, предоставена от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на неговото заседание, проведено на 4 октомври 2012 г., е признание за качеството на обучението във висшето училище и неговото съответствие със Закона за висшето образование. Срокът на валидност на акредитацията е 5 години и дава право на висшето училище да осъществява дейността си и да провежда обучение в рамките на определен институционален капацитет от 13 000 студенти и докторанти.

В ОКС "бакалавър" Икономически университет - Варна предлага избор между 24 акредитирани специалности от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки". В ОКС "магистър" учебният процес се реализира в 36 магистърски специалности в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. В Колежа по туризъм към Икономически университет - Варна се осъществява обучение в ОКС "професионален бакалавър по туризъм" в 4 специалности.

Икономически университет - Варна подкрепя проекти за обмен на знания в образователната и изследователската работа с чуждестранни академични центрове. Поддържа международни контакти и развива сътрудничеството със 70 чуждестранни университета. Страна е в проекти по различни програми - ERASMUS, CEEPUS, TEMPUS и др.

През годините до днес материалната база за обучение и изследователска дейност в Икономически университет - Варна непрекъснато се подновява и модернизира. Инвестициите ръководството оценява като необходима предпоставка за развитие в по-добра среда и за преподаватели, и за студенти.

Университетът разполага с просторни аудитории, нова Аула, конферентна зала, читалня, богата библиотека и модерен спортен комплекс. Компютърните зали, лабораториите и кабинетите са на разположение на студентите, както по време на упражненията, така и за самостоятелна подготовка. В двата учебни комплекса са оборудвани 130 аудитории за обучение и изследователска дейност, като общият брой работни места бележи ръст през последните години.

Библиотеката на Икономически университет - Варна е носител на наградата "Библиотека на годината 2011" на Българската библиотечно-информационна асоциация. Днес тя е една от най-модерните в страната с над 350 хиляди библиотечни единици и с осигурен абонамент за най-добрите информационни електронни бази и издания. Университетската библиотека е депозитар за всички издания на Световната банка от 1996 г. От 2007 г. е одобрена за Европейски документационен център като получава и предоставя за ползване издания на Европейската комисия.

Библиотеката отговаря на съвременните изисквания и очаквания за модернистичност. Разполага с роботизиран скенер за дигитализация на библиотечния фонд с капацитет 1600 страници за час, автомат за връщане на книги, който позволява внедряването на денонощна система за връщане на книги, като за целта потребителят разполага със специална карта. Осигурен е компютърен терминал за хора с нарушено зрение, оборудван с устройство за сканиране и четене на материали, и със синтезатор за реч.

Спортният комплекс на Икономически университет - Варна разполага с пет зали: голяма зала за волейбол и баскетбол; комбинирана зала за волейбол и гимнастика, в която се подготвя и хореография за студентско участие в различни концертни прояви; малка тренировъчна баскетболна зала; зала за тенис на маса и фитнес зала.

Учредяването на Студентски спортен клуб в Икономически университет - Варна подпомага реализирането на амбицията за членство в Национална баскетболна лига. Поставената цел е университетът да се превърне в ядро на баскетболната школа във Варна, следвайки опита и практиката в редица други страни, в които баскетболът е утвърден академичен спорт.

Икономически университет - Варна организира и предлага на своите студенти богат културен календар, включващ събития свързани с театъра, музиката, киното и танците в новата и модерна Аула изградена през 2011 г.

Икономически университет - Варна има минало, с което се гордее и бъдеще, с което продължава да се утвърждава сред университетите в Европа: високо качество в обучението; квалифицирани и компетентни преподаватели; учебна документация, хармонизирана с европейското образователно пространство с отразени в нея нови знания и бизнес практики.