За авторите

Регистрация

Участниците в 20-ия IGWT Симпозиум, които желаят да внесат резюме и доклад трябва да се регистрират на следния уебсайт: igwt2016.ue-varna.bg в секция Регистрация. Процесът по регистрацията ще е активен от 1-и Октомври 2015-а година.

Изпращане на резюме и доклад

Резюметата и докладите за 20-ия IGWT Симпозиум трябва да се изпратят електронно на уебсайта: igwt2016.ue-varna.bg. След успешна регистрация ще е възможно влизането в секция Прикачване на резюме/доклад чрез използване на въведения при регистрацията имейл. Заглавието на доклада и имената на авторите трябва да бъдат изпратени до 29-и Януари 2016-а година, а целият доклад до 31-и Март, 2016-а година. Докладите ще бъдат прегледани от организационния комитет и становищата ще бъде изпратени на авторите по имейл през първата седмица на месец Юли, 2016-а година. Авторите, които желаят да представят доклада си чрез постер, трябва изрично да заявят това при изпращането.

Моля, не изпращайте резюмета и доклади по имейл, а използвайте секцията на уебсайта. Не се колебайте да се свържете с нас при възникнали проблеми и въпроси.

Изисквания за резюмето

Резюмето трябва да е написано на Английски език, 1500 – 1800 символа (максимум една страница) без празните места, шрифт Times New Roman, с полета 2,5см от всички страни. Резюмета, които са са по-кратки или надвишават посочената големи ще бъдат отхвърлени без разглеждане. Заглавието следва да е написано с дебели букви, всяка дума да започва с главна буква, размер 14 точки и центрирано. След заглавието трябва да се остави празно място от два реда. Авторите следва да са изброени след това, с дебели букви, размер 14 точки и центрирани, последвани от един празен ред. Отдолу следва да са написани данните на авторите (имейл адрес, институция, град, държава) с наклонен шрифт, размер 12 точки, центрирани, последвани от два празни реда. Основният текст трябва да е написан на Times New Roman, размер 12 точки. След един празен ред трябва да следват от 3 до 5 ключови думи,  написани в размер 10 и подравнени отляво.

Библиография

Библиографските източници трябва да са написани  спрямо системата за цитиране на университета Харвард. Можете да свалите изискванията от тук. 

Изисквания за докладите

Сборникът с докладите ще бъде индексиран в реферирана база данни. По тази причина всички доклади трябва да бъдат в максимален обем от 6 страници и написани в съответствие с изискванията и макетния файл, който може да изтеглите от тук. Всички източници трябва да са написани на английски език!